Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jeg har lyst til at læse teologi, men jeg vil ikke være præst ...

Der findes over 600 potentielle jobs i folkekirken og i kirkelige organisationer til teologer, der ikke ønsker at arbejde som præster. Det viser en rundspørge, som DBI har foretaget.

Af Børge Haahr Andersen, rektor

I 2020-21 lavede DBI en rundspørge til generalsekretærerne i en række kirkelige organisationer i Danmark samt til folkekirken for at høre om behovet for uddannelse og opkvalificering af medarbejdere, der ikke fungerede som præster.

Behov for hjerte, ben og hænder

Rundspørgen afdækkede et behov for det, man kunne kalde ”teologer, der vil være kirkens hjerte, ben og hænder”. Det skulle ikke nødvendigvis være cand.theol.er, for der findes en hel del, der vil kunne løse disse opgaver, men som ikke nødvendigvis har mod på at binde an med en fuld teo­logisk uddannelse inklusiv græsk, hebraisk og latin. Der var altså brug for medarbejdere med en gedigen oplæring i sjælesorg, diakoni og trosoplæring af børn og unge – men også med en solid teologisk ballast som klangbund for de praktiske opgaver.

Resultatet af rundspørgen blev, at DBI besluttede at satse på en ny akkrediteret bacheloruddannelse i praktisk teologi med vægt på sjælesorg, diakoni og trosoplæring. Uddannelsens indhold kan ses nederst i denne artikel.

DBI har ry for at være et præsteuddannelsessted. Den største enkeltgruppe af vores studerende ender som præster. I de seneste år er nogle efter endt uddan­nelse blevet frimenighedspræster, og en del har taget en mellemstation i international mission eller er blevet ansat i de kristne organisationer.

En del kvinder og mænd har lyst til at læse teologi, selv om de ikke ønsker at blive præster, men fordi de kan lide faget. Måske deler de det syn, som kom til udtryk i en udtalelse fra DBIs bestyrelse og lærerne i 2019. Her markerede DBI, at man fortsat siger ja til en arbejdsfordeling i menig­hed­en, hvor det at være præst er forbeholdt mænd, mens en lang række andre formidlingsopgaver i menig­heden er for mænd og kvinder med nådegaver og kald til at tjene fællesskabet. Vi skrev blandt andet:

ʺPå Dansk Bibel-Institut ønsker vi at sige ja til meningsfulde stillinger til kvindelige teologer og andre, der vil bruge deres uddannelse og nådegaver på fuldtid i lokale menigheder og organisationer. DBI vil fortsætte med at uddanne kvindelige teologer, og vi støtter vores bagland i at finde stillinger til kvinder, der ønsker at bruge deres arbejdstid på fuldtid i kristent arbejdeʺ.

Der er muligheder for uddannelse på DBI, hvis man ikke ønsker at blive præst:

 1. Bachelor i praktisk teologi. Det er en 3-årig teologisk og praktisk uddannelse, som DBI udbyder gennem FIUC-CPH i samarbejde med FIUC i Oslo. Den kvalificerer til at blive kirke- og kulturmedar­bejder i folkekirken, men man kan også bruge den til at varetage en lang række andre stillinger i de kristne organisa­tioner.
 2. Bachelor i teologi og mission. Det er en 3-4-årig uddannelse, der kan suppleres med en kandidatuddannelse i teologi fra Det Teologiske Fakultet, så man bliver cand.theol. Det er en rigtig god ballast til et fremtidigt arbejde – både med og uden cand.theol.-graden.

I det følgende præsenterer vi de jobs, som de adspurgte organisationer og repræsentanter for folkekirken har angivet vil kunne dækkes med en færdiguddannet bachelor i praktisk teologi.

FOLKEKIRKEN

550 stillinger som kirke- og kulturmedarbejdere

Stillingskategorien sognemedhjælper (som i dag hedder kirke- og kulturmedarbejder), blev oprettet i 1989, fordi de enkelte sognes aktiviteter steg. Der blev bygget sogne­huse til de enkelte kirker, hvor der nu er undervisning for minikonfirmander, konfirmander, pastagudstjenester, børne- og ung­doms­arbejde, højskoleaftner, ældremøder, sorggrupper osv. En del af dette arbejde arrangeres af præs­terne sammen med frivillige, men ganske mange sogne har valgt at ansætte en kirke- og kultur­medar­bej­der til at varetage nogle af disse opgaver.

Der er i 2021 omkring 550 kirke- og kulturmedarbejdere på landsplan. Der kunne sagtens være endnu flere, men det er op til de enkelte menighedsråds prioritering. Kirke- og kultur­med­ar­bejde­res arbejdsfelt spænder meget bredt, og arbejdets indhold fremgår af arbejdsbeskrivelsen. Der vil være undervisende stillinger, hvor en teologisk kandidatuddannelse vil give god mening. Andre steder vil en bachelor i praktisk teologi være en optimal uddannelsesmæssig baggrund, fordi stillingen meget fokuserer på diakoni, sjælesorg, trosoplæring og kommunikation – og mødet med det enkelte menneske.

——

En anden mulighed er at blive ansat i én af de kristne organisationer, som DBI har et nært samar­bejde med. Disse organisationer vil gerne aftage både mandlige og kvindelige teologer, men også meget gerne bachelorer i praktisk teologi.

Vi har forsøgt at skabe et overblik over mulighederne i de forskellige organisationer:

INDRE MISSION

Ca. 70 stillinger

Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, skriver, at en løs sammentælling giver cirka 70 stillinger, hvor en bachelor i praktisk teologi (eller evt. en fuld teologisk kandidateksamen) vil være relevant. Dertil kommer stillinger på tilknyttede skoler til Indre Mission, som vi i denne sammen­hæng lader ude af betragtning på nær Børkop Højskole – Indre Missions Bibelskole. En stor procent­del af disse stillinger varetages i dag af kvinder, og en del af disse er teologer.

Indre Mission har med stor interesse meldt tilbage på bacheloruddannelsen i praktisk teologi. I dag er en mellemlang uddannelse ofte en fordel, hvis man har et livskald til at arbejde med forkyndelse, evangelisation og diakoni. Det skyldes, at vi lever i en kultur, hvor uddannelsesniveauet stadig er stigende. Det vigtigste er fortsat kaldet, den personlige indstilling og en åndelig udrustning, men en uddannelsesmæssig ballast som bachelor i teologi eller teologisk kandidat er en slidstærk baggrund.

LUTHERSK MISSION

Ca. 25-30 stillinger

På spørgsmålet om, hvor mange stillinger i LM der med fordel kunne besættes af bachelorer i praktisk teologi, svarer LM:

 • 2 missionskonsulenter
 • 6 LMBU-konsulenter (med enkelte justeringer i stillingsbeskrivelser for LMU-konsulenterne)
 • 5 tværkulturelle konsulenter/evangelister
 • 4 ledere af væresteder
 • 1 musikkonsulent (andre uddannelser er nok mere oplagte)
 • 1 familiekonsulent
 • 1-2 journalist/kommunikationsmedarbejder
 • 2 ud af LMH-lærerstaben
 • 5-10 ydremissionærer i evangeliserende/diakonalt arbejde
 • 4 efterskolelærere (ca. 1 på hver af LM’s efterskoler. Kræver villighed til at tage et bredt spektrum af efterskolelæreropgaver på sig og ikke kun snævre teologopgaver)
 • Kirke- og kulturmedarbejderopgaver til frimenigheder (når/hvis de bliver større)

Antalsmæssigt er det cirka 25 stillinger. Dertil kommer cirka 5 stillinger, hvor man med en overskuelig justering af arbejdsbeskrivelsen lige så vel kunne kalde kvindelige som mandlige teologer. Det betyder ikke, at fra i morgen vil 30 bachelorer i praktisk teologi blive ansat i LM, men det betyder, at de vil kunne komme i betragtning på linje med andre uddannelser.

 EVANGELISK LUTHERSK MISSION

Ca 2-4 stillinger

ELM har i alt 7 heltids- eller deltidsansatte. De overordnede forkyndelses- og ledelsesmæssige opgaver varetages af mænd ud fra samme syn som i LM. De fleste stillinger vil dog kunne tilpasses kvinder som det fx er sket med en ungdomssekretæropgave. For nuværende er tre kvinder ansat i stillinger, hvor en uddannelse som bachelor eller kandidat i teologi og mission ville være relevant baggrund.

KRISTELIGT FORBUND FOR STUDERENDE

Ca. 7-10 stillinger

KFS har et ledertræningscenter med tre lærere, et sekretariat med fem ansatte og 10 marksekre­tærer rundt omkring i landet eller som ansatte i det internationale KFS-arbejde. Derudover en række deltids­ansatte og korttidsansatte volontører. De ansatte har en alsidig uddannelsesmæssig baggrund og der er en blanding af mænd og kvinder i flokken. Syv af de nuværende marksekre­tærer er kvinder.

Det er oplagt med teologisk uddannelse, hvis man skal arbejde med evangelisering, voksen­under­visning og trosforsvar. En bachelor i praktisk teologi vil også kunne bruges.

EVANGELISK LUTHERSK NETVÆRK

Ca. 1-2 stillinger

Tager vi den sidste af vores nære samarbejdspartnere med, har vi det lille netværk, ELN, der pt. har to deltidsansatte. Dorte Sig Leergaard tog det, der hed ”forprøven” i teologi, i sin tid, før hun læste videre til journalist og en årrække senere blev ansat i ELN.

KONKLUSION

Der er jo langt flere frivillige organisationer og institutioner, som arbejder med formidling af den kristne tro, og hvor en teologisk uddannelse vil være en styrke. Her har vi blot nævnt dem, DBI er tættest knyttet til. Med alle forbehold for at have overset noget er vi kommet frem til, at der pt. er omkring 660 potentielle stillinger i det kirkelige landskab – udover ansættelse som præst – hvor en bachelor i praktisk teologi kan komme i betragtning. Efter vores skøn vil der i de kommende år være et øget behov for veluddannede unge m/k’er, som med en teologisk uddannelse vil give deres arbejdsliv til forkyndelse, trosoplæring, diakoni og evangelisering.

Derfor siger vi JA til at læse teologi, selv om man ikke vil være præst – og gerne praktisk teologi.