Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Hvad er fusk og hvad er fakta?

Forskerforum leverer 4. november 2015 en række useriøse påstande om Dansk Bibel-Institut. Læs her, hvad der er fusk og hvad der er fakta.

Af Børge Haahr Andersen, rektor på Dansk Bibel-Institut og daglig leder af Fjellhaug International University College – Denmark

Forskerforum (4.11.2015) og Ekstrabladet har fundet ud af, at forskningsminister Esben Lunde Larsen har en mere alsidig og international teologisk uddannelse end først antaget. Han har taget dele af sin bacheloruddannelse på et norsk privatuniversitet i Stavanger mellem 2001 og 2004, og han har deltaget i frivillig undervisning på den private kirkelige institution, Dansk Bibel-Institut. Ud over en ikke særlig velvillig tolkning (fusk, fortielse) af ministerens oplysninger benytter Forskerforum anledningen til at komme med en voldsom bredside mod den kirkelige uddannelsesinstitution Dansk Bibel-Institut. Ordvalget er så værdiladet, at dekanen på det teologiske fakultet Kirsten Busch Nielsen i Radio 24 -7 (4.11.2015) nægter at kommentere på det. Af hensyn til seriøse læsere og fordi en række medier ukritisk har citeret forskerforums artikel vil vi gerne korrigere og præcisere en række ting.

  • Et sted mellem 10-15 % af de teologer, som uddannes i Danmark, tager dele af deres teologiske uddannelse i udlandet eller ved udenlandske akkrediterede institutioner. Det skyldes, at mange studenter oplever, at de får en bedre, en mere international og mere kirkelig målrettet uddannelse på den måde. Danmark har tiltrådt en række internationale aftaler, som skal fremme fri bevægelighed og konkurrence internationalt. Det betyder, at hvis en studerende har taget en bacheloruddannelse i teologi ved et udenlandsk akkrediteret universitet, og denne uddannelse er akkrediteret af de offentlige myndigheder i dette land, så skal det danske universitet optage disse studenter. Hvis fag og indhold ikke sammenfalder, kan det enkelte fakultet pålægge suppleringsfag. Sådan har det foregået i fuld offentlighed, lige siden Danmark tiltrådte det internationale universitetssamarbejde i Europa.

Forskerforum synes tilsyneladende at forudsætte, at de eksaminer, der aflægges ved Misjonshøgskolen (MHS) i Stavanger, ikke er akkrediterede og godkendte i det norske og internationale uddannelsessystem. Derfor undrer de sig over, at forskningsministeren overhovedet har kunnet få merit for sine udenlandske studier ved det teologiske fakultet i København. I Norge er mellem 80 og 90 % af teologerne uddannet på konfessionelle privatuniversiteter (på norsk Høgskoler, som ikke er at forveksle med danske højskoler), som er fagligt akkrediteret af det officielle akkrediteringsorgan NOKUT efter godkendelse i det norske Kunnskapsdepartement. Det er derfor både saglig forkert og unødigt nedladende at omtale MHS’ uddannelse som en piratuddannelse. Derimod har den i lighed med de fleste andre udenlandske teologiske uddannelser et religiøst trosgrundlag. Selv om de danske teologiske statsfakulteter er sekulære og ikke konfessionelle, har de et omfattende samarbejde med konfessionelle fakulteter i udlandet og har givet merit til studenters studier her, efter helt objektive og internationale regler.

  • Dansk Bibel-Institut er en luthersk konfessionel institution, som i fire årtier har tilbudt supplerende og ikke-akkrediteret undervisning til teologiske studenter. Instituttet har ikke udstedt eksamenspapirer for denne undervisning, men studenter har aflagt eksamen ved det teologiske fakultet i København eller en årrække også ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Denne ordning beskrives i Forskerforum som at Misjonshøgskolen har fungeret som ’diplomagent’ for DBI. Hvis det er tilfældet, må det også gælde Det teologiske Fakultet i København. Fra 2008 til 2012 har instituttet endvidere været fødselshjælper for en akkrediteret bacheloruddannet i teologi. Først akkrediteret gennem University of Wales, og fra 2012 er der blevet drevet en norsk bacheloruddannelse i teologi og mission i DBIs lokaler på Fjellhaug International University College, Danmark, der – modsat af hvad Forskerforum påstår – er akkrediteret af det officielle norske akkrediteringsorgan, NOKUT. Forskning og undervisning på Fjellhaug International University College, Danmark har ikke et religiøst eller politisk grundlag og formål, men er en faglig uddannelse, som helt og holdent lever op til danske akkrediterings- og SU-krav.

Det betyder, at ud over de studenter, der tager dele af deres uddannelse i udlandet, er der også en del studenter fra den norske uddannelses danske afdeling, som går videre i det danske uddannelsessystem. Forskerforum taler om dette som ”et hul i loven”, som om Danmark slet ikke har tiltrådt Bologneprocessen og internationalt samarbejde om fri bevægelighed og konkurrence. Forskerforum taler også om ”piratuddannelser, uautoriserede aktører” og en række andre værdiladede udtryk. Tilsyneladende er idealet for Forskerforum statsfakulteternes monopol med deraf følgende voldsom nedvurdering af det norske uddannelsesministerium og dets akkrediteringsorgan NOKUT.

  • I beskrivelsen af Dansk Bibel-Instituts konfessionelle basis går Forskerforum helt i selvsving: den er ”højkristen, sekterisk, fundamentalistisk” og bibelsynet præciseres som det, ”at biblen er skrevet af Gud med ført hånd for evangelisten Johannes”. Hvad angår det sidste, er det grebet ud af luften og det blev også tilbagevist af os i Forskerforum, sidste gang Jørn Øllgaard nævnte det (oktober 2011). Alligevel gentages denne fejl uden noget forsøg på dokumentation. Hvad angår de andre skældsord vil vi sige: Det, som vi står for, er, hvad flertallet af kristne har ment op gennem kirkehistorien og hvad flertallet af kristne verden over har som overbevisning. Der er intet sekterisk over det, selv om det godt i den folkekirkelige virkelighed i Danmark kan opleves som en mindretalsholdning. I vores uddannelse læser vi både Bibelen indefra set fra den kristne kirkes vinkel, og udefra – ud fra en mere religionskritisk vinkel. Det giver efter vores skøn vores studerende en mere alsidig baggrund, end hvis den religionskritiske vinkel rendyrkes. Det er også stærkt misvisende at betegne os om fundamentalistiske – sådan som det ord bruges i dag (se foredrag på vores hjemmeside.)
  • Den norske faglige uddannelse i teologi og mission, som Dansk Bibel-Institut lægger lokaler til, akkrediteres og kvalitetssikres efter præcis de samme standarder, som de statslige universiteter. Der drives fri og forskningsbaseret undervisning, og lærernes teologiske grader, afhandlinger og faglige artikler prøves i det offentlige rum gennem kritisk fagfællevurdering m.v., sådan som det sker ved de statslige fakulteter. Otte lærere har en cand.theol.-eksamen fra Det teologiske Fakultet i København. Halvdelen har taget deres ph.d. eller doktorgrad ved et dansk statsfakultet. De to professorer har måttet gennemgå samme faglige og kritiske vurdering som deres kollegaer ved de statslige fakulteter.
  • Fra 2001-2004 var uddannelsen med Misjonshøgskolen SU-berettiget. Men i 2004 strammede SU-styrelsen sin administrative praksis, sådan at der ikke længere var mulighed for SU til nogen teologisk uddannelse i Norge, inklusiv det teologiske fakultet i Oslo (fordi denne havde en spinkel konfessionel tilknytning). I dag er disse regler slækket lidt, sådan at visse konfessionstilknyttede uddannelser i udlandet og i Danmark er SU-berettiget. Andre er fortsat ikke. På sigt håber vi, at SU må tildeles udelukkende ud fra faglige kriterier (offentlige akkrediterede uddannelser) og ikke for at give negativ forskelsbehandling til private uddannelser frem for offentlige.

Opsummering: Vores ønske er at få samme vilkår for privatuddannelser på universitetsniveau, som der er inden for uddannelsessystemet i øvrigt i Danmark. Norge er her et eksempel og et foregangsland. Vi deltager også gerne i en værdidebat eller i en debat om akademisk frihed og videnskabelighed i forhold til konfessionsbundethed. Først og fremmest vil vi fortsætte med at tilbyde dele af den teologiske uddannelse med den profil, som efter vores overbevisning klæder studenter bedst på til et arbejde som præst eller lignende efter studiet.