Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fagbeskrivelser

Læs om de fag, du kan tage på Bachelor i teologi og mission samt Åben uddannelse i kristendom.

Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser efterår

Indføring i Bibelen

Efterår 2017
RLE1001 Indføring i Bibelen
10 ECTS-point

En grundlæggende indføring i Bibelens tekstgenrer og skriftgrupper samt de forskellige bøgers tilblivelse, opbygning og indhold. Der gives også en grundlæggende indføring i Israels historie. Det Nye Testamentes tidshistorie belyses. Der gives en indføring i form og indhold i udvalgte tekster med henblik på missionstanken. Der gives en indføring i GT’s og NT’s tekst- og kanonhistorie og senere virkningshistorie, særligt med henblik på oversættelse og bibelsyn.

 

Kirkehistorie og konfessionskundskab

Efterår 2017
RLE1002 Kirkehistorie og konfessionskundskab
10 ECTS-point

Kristendommens udbredelse, den teologiske tænkning og fremvæksten af forskellige kirkesamfund fra oldkirken til i dag belyses. Faget giver en oversigt over den kristne kirkes historie og missionsudbredelse i lyset af den sociale, kulturelle og politiske kontekst. Faget vil give et overblik over de forskellige epoker i kristendommens historie, samt en indføring i dansk kirkehistorie fra kristningsperioden frem til i dag.

 

Examen philosophicum

Efterår 2017
EX1001 Examen philosophicum
10 ECTS-point

Der gives en indføring i videnskabsteori og forholdet mellem kristendom og videnskab samt i religionsfilosofi. Der læses klassiske religionsfilosofiske tekster og der reflekteres over forholdet mellem kristendom og menneskelig tænkning.

 

Nytestamentlig græsk

Efterår 2017
TM1002+1003 Indføring i nytestamentlig græsk

20 ECTS

Et værktøjsfag, hvor målet er at den studerende skal blive i stand til at læse og forstå Det Nye Testamente på originalsproget. Kurset vil give en introduktion til de grundlæggende elementer i græsk grammatik og et indledende møde med NT-tekster.

 

Jesus Kristus i bibel, bekendelse og kontekst

Efterår 2017
TM2006 Jesus Kristus i bibel, bekendelse og kontekst
10 ECTS-point

En introduktion til det bibelske grundlag for læren om Jesus Kristus og hans frelsesgerning. Der gennemgås centrale bibelske tekster, der har haft indflydelse på udviklingen af læren om Kristi person, og gerning. En introduktion til forståelsen af kristologien og frelseslæren i den teologihistoriske udvikling. Kurset vil også give indsigt i moderne kontekstuelle forståelser af læren om Kristi person og frelsesgerning.

 

Fagbeskrivelser forår

Kristen tro og etik

Forår 2017
RLE1003 Kristen tro, etik og livstolkning
10 ECTS-point

Undervisningen giver en indføring i kristen troslære og etik. Studenterne tilegner sig kundskab om åbenbaringsforståel­se, læren om Gud og frelsen, kirken og nådemidlerne. Undervisningen viser sammenhængen mellem disse emner. Desuden gennemgås det bibelske grundlag for etikken og for livstolkningen, og det kristne menneskesyn drøftes.

 

Verdensreligionerne

Forår 2017
RLE1004 Verdensreligionerne
10 ECTS-point

Kurset giver en grundlæggende indføring i fem store verdensreligioner. De forskellige verdensreligioner; jødedommen, islam, hinduismen, buddhismen og kinesisk religion studeres ud fra et historisk perspektiv og ud fra deres forskellige tros- og adfærdsformer. Der bliver også givet en grundlæggende indføring i religionsteorier, ligesom religionernes rolle og funktion i det moderne samfund vil blive diskuteret.

 

Bibelfag

Forår 2017
RLE1007 Bibelfag 
10 ECTS-point

Kurset giver en grundlæggende introduktion til eksegetisk metode. Udvalgte tekster vil blive tolket ud af deres historiske sammenhænge, med særlig vægt på at illustrere teksternes litterære og teologiske karakter. Der vil også blive givet en grundlæggende introduktion til de vigtigste GT-teologiske temaer såsom: skabelse, udvælgelse, pagt, dom, genoprettelse, Zion og teodice. I den forbindelse vil der også blive givet en introduktion til, hvordan disse emner danner grundlag for NTs missionstanke. Med udgangspunkt i Apostlenes Gerninger og Galaterbrevet vil der blive givet en grundlæggende introduktion til nogle centrale temaer: apostolat, evangelium, forholdet mellem jøder og hedninger, retfærdiggørelse ved tro, loven og det kristne liv i lyset af Paulus’ missionsvirksomhed.

 

Homiletik og kirkelige handlinger

Forår 2017
TM1503 Homiletik og kirkelige handlinger
5 ECTS-point

Faget giver en grundlæggende indføring i, hvad kristen forkyndelse og formidling er i et luthersk og nutidigt perspektiv. I undervisningen drøftes den indholdsmæssige profil på forkyndelse og formidling i forhold til de forskelligartede bibelske tekster, den (post)moderne tilhører, den gudstjenestelige ramme og de øvrige kontekster, hvor kristen forkyndelse og formidling finder sted. Der reflekteres over forkynderens og formidlerens egen rolle og særlige styrke og svagheder. Der arbejdes med forskellige typer tekster, varierede forkyndelsesformer og kommunikative udfordringer, som skiftende målgrupper stiller forkynderen overfor. Faget er også praktisk vinklet, så de studerende selv tilrettelægger, fremfører og evaluerer en prædiken til en defineret gruppe.

 

Missionsteologi

Forår 2017
TM2008 Missionsteologi 
10 ECTS-point

Kurset vil give en introduktion til det bibelske – og teologiske grundlag for kirkens missionsopgave. Fra et helbibelsk perspektiv redegøres der for den bibelske kontekst og ramme, som missionsopgaven udspringer fra. Udfordringerne for den tidlige kirkes missionsaktivitet belyses og forholdet mellem jøder og hedninger i kirkens missionsopgave diskuteres. Kurset giver også en introduktion til missionstankens begrundelse i teologihistorien og en systematisk-teologisk begrundelse for mission på baggrund af læren om Den treenige Gud, kirkeforståelsen og forholdet mellem kristendom og andre religioner. Ud fra den systematisk-teologiske begrundelse vil der især blive drøftet, hvordan den kristne missionsopgave kan udfolde sig i vor tid i lyset af den økumeniske og sociale kontekst.

 

Udvalgte tekster fra GT

Forår 2017
TM2010 Udvalgte tekster fra GT
10 ECTS-point

Kurset er et detaileksegetisk emne, der har til formål at give en introduktion til centrale tekster og teologiske nøglepunkter i 2 Mosebog, 1 Kong, Esajas, Salmerne, Jobs bog og Ordsprogene. De angivne pensumtekster vil blive genstand for en detaileksegetisk undersøgelse med vægt på deres historiske, litterære og tematiske / teologiske aspekter. Detaileksegesen vil blive baseret på den hebraiske tekst. Der vil også blive brugt tid på indledningsspørgsmål, tekstens virknings- og forskningshistorie og på hermeneutiske overvejelser i relation til bestræbelserne på at relatere tekster til nutidige problemstillinger og den aktuelle samfundsdebat.

Markusevangeliet og 1. Peters brev

Forår 2017
TM2502 Markusevangeliet og 1. Peters brev
10 ECTS-point

Kurset præsenterer forskellige videnskabelige metoder med relevans for studiet af Markusevangeliet og 1. Peters brev. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og fortolkes i lyset af deres historiske kontekst. Der lægges særlig vægt på teksternes strukturelle -, litterære – og teologiske karakter.

Der gives en introduktion til centrale teologiske temaer fra Markusevangeliet såsom kristologi, messiashemmeligheden, Guds rige, underne, discipelskab, Jesu lidelse, død og opstandelse, og eskatologi. Der gives endvidere introduktion til centrale teologiske temaer fra 1. Peters brev såsom frelse og håb, kristologi, dåben, lidelsen, brugen og betydningen af GT i 1. Peter, samt forholdet til omverdenen.