Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fagbeskrivelser

Læs om de fag, du kan tage på Bachelor i teologi og mission samt Åben uddannelse i kristendom.

Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser efterår

Indføring i Bibelen

Efterår 2016
RLE1001 Indføring i Bibelen
10 ECTS-point

Faget giver en grundlæggende indføring i Bibelens tekstgenrer og skriftgrupper samt de forskellige bøgers tilblivelse, opbygning og indhold. I arbejdet med Det Gamle Testamente vil der blive lagt særlig vægt på 1., 2. og 5. Mosebog, 1. og 2. Kongebog, Esajas’ Bog, Salmernes Bog og Jobs Bog. Videre gives der en grundlæggende indføring i Israels historie fra tidlig kongetid til eksilet, og forskellige problemstillinger i denne periode drøftes. I arbejdet med Det Nye Testamente lægges der særlig vægt på Lukasevangeliet, Johannesevangeliet, Romerbrevet, 1. Korintherbrev, Efeserbrevet, 1. Petersbrev og Johannes’ Åbenbaring. Det Nye Testamentes tidshistorie belyses. Der gives en indføring i form og indhold i udvalgte tekster fra Matthæusevangeliet med henblik på missionstankens gradvise gennembrud. Der gives en indføring i GT’s og NT’s tekst- og kanonhistorie og senere virkningshistorie, hvor særligt oversættelsesproblematik og bibelsyn bliver drøftet.

Kirkehistorie og konfessionskundskab

Efterår 2016
RLE1002 Kirkehistorie og konfessionskundskab
10 ECTS-point

Faget gør rede for kristendommens udbredelse, den teologiske tænkning og fremvæksten af forskellige kirkesamfund fra oldkirken til i dag. Faget giver en oversigt over den kristne kirkes historie og missionsudbredelse i lyset af den sociale, kulturelle og politiske kontekst. Faget vil give et overblik over de forskellige epoker i kristendommens historie, med særlig vægt på oldkirken, middelalderen, reformationen og tiden efter 1800. Faget giver også en indføring i dansk kirkehistorie fra kristningsperioden frem til i dag. Udenlandske studenter kan, efter aftale med faglærer, supplere med op til 250 sider om sit eget lands kirkehistorie.

Examen philosophicum

Efterår 2016
EX1001 Examen philosophicum
10 ECTS-point

Faget giver en grundlæggende indføring i filosofi- og videnskabshistorien og almen etik. Det vægtlægges, at de studerende skal tilegne sig indsigt og forstå sammenhængen mellem erkendelsesteori, virkelighedsteori og filosofisk helhedsanskuelse hos centrale filosoffer fra antikken og frem til i dag. Der gives også en indføring i grundlæggende etiske teorier, og hvordan disse er begrundet hos centrale filosoffer. Gennem studiet af forskellige etiske teorier skal de studerende få øvelse i at se sammenhængene mellem etisk grundlagsteori, problemløsning og begrundelse. Som et forberedende studium vil faget give en indføring i forskningsetiske problemstillinger og videnskabsetik. Den studerende kan i etikdelen vælge mellem at læse etiske primærtekster eller sekundærlitteratur.

Gammeltestamentlig hebraisk

Efterår 2016
TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk
20 ECTS

Faget skal give de studerende en grundlæggende forståelse for Det Gamle Testamentes hebraiske sprog og øvelse i analyse og oversættelse. Bibelhebraisk er et redskabsfag i rammen af et teologisk studium, og målet er, at de studerende gennem dette skal sættes i stand til selv at læse og forstå GT på grundsproget og siden kunne bruge dette i deres eksegetiske arbejde. For at opnå dette undervises der både i formlære og syntaks. De studerende vil også få en indføring i brugen af eksegetisk software som Logos Bible Software – Original Languages (eller andre Logos-pakker som inkluderer sprogværktøjerne i Original Languages).


 

Nytestamentlig bibelteologi

Efterår 2016
TM2004 Nytestamentlig bibelteologi
10 ECTS-point

OBS: Det er kun muligt at tage dette fag, hvis man først har bestået faget RLE1001 Indføring i Bibelen.

 

Faget består af to større helhedsfremstillinger af nytestamentlig bibelteologi, henholdsvis til synoptisk og paulinsk bibelteologi, og dernæst af kortere fremstillinger af hovedtemaer i Pastoralbrevene, Hebræerbrevet og Johannes’ Åbenbaring. Faget tilstræber en balance mellem analyse og syntese, mellem sensitivitet over for de enkelte bibeltekster og en evne til at se sammenhænge, helhed og særpræg. Centrale spørgsmål som forståelsen af Jesus, af mennesket, af frelsen og etiske forhold går igen i alle dele af faget, samtidig med at der gives rum for drøftelse af særpræg i de forskellige dele af de tekster, som drøftes.

Faget skal give rum for en bred drøftelse af forskellige positioner i forskningen omkring nytestamentlig bibelteologi. Kontroversielle spørgsmål i synoptisk bibelteologi som den historiske Jesus, forståelsen af Guds rige og Jesu selvbevidsthed drøftes bredt. Tilsvarende vil der i paulinsk bibelteologi lægges vægt på debatten omkring et nyt Paulus-perspektiv, på tro og frelse, på de troendes identitet og livsudfoldelse og på menighed og eskatologi. Også

Pastoralbrevene vil blive drøftet. Endelig tager faget hovedtemaerne i Hebræerbrevet og Johannes’ Åbenbaring op.

Undervisningen vil også i nogen grad fokusere på den tidlige fremvækst af urkirken som bestående af både jødekristne og hedningekristne og på aposteltidens missionstanke. Undervisningen baserer sig på bibelteksterne i oversættelse, men vil også inddrage vigtige ord og begreber fra den græske tekst.

NT og Galaterbrevet

Efterår 2016
TM2503 Indledning til NT og Galaterbrevet 
10 ECTS-point

OBS: Det er kun muligt at tage dette fag, hvis man først har bestået faget TM1001 Nytestamentlig græsk.

 

Faget giver en indføring i enkelte indledningsspørgsmål til Det Nye Testamente og en grundig indføring i Galaterbrevets teologiske særpræg. Delemnet Indledning til NT består dels i en indføring i det synoptiske problem, dels i en indføring i NT’s skrifter: deres forfatterskab, adressat, affattelsestid og -sted, genre og formål samt teologisk indhold og dels i en indføring i NT’s kanonhistorie. Man læser det meste af en helhedsfremstilling af en indledning til NT.

Delemnet Galaterbrevet præsenterer forskellige videnskabelige metoder med relevans for studiet af Galaterbrevet. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og tolkes i lyset af deres historiske kontekst. Der lægges særlig vægt på tekstens strukturelle og teologiske særpræg. Der gives en indføring i centrale teologiske temaer fra Galaterbrevet som Paulus’ kald og apostolat, jøde-kristne relationer i Antiokia og i de galatiske menigheder, forholdet til de tolv apostle, Paulus’ opponenter og deres identitet og budskab, Ånden, loven, retfærdiggørelse og det nye liv.

Fagbeskrivelser forår

Kristen tro og etik

Forår 2017
RLE1003 Kristen tro, etik og livstolkning
10 ECTS-point

Undervisningen giver en indføring i kristen troslære og etik. Studenterne tilegner sig kundskab om åbenbaringsforståel­se, læren om Gud og frelsen, kirken og nådemidlerne. Undervisningen viser sammenhængen mellem disse emner. Desuden gennemgås det bibelske grundlag for etikken og for livstolkningen, og det kristne menneskesyn drøftes.

 

Verdensreligionerne

Forår 2017
RLE1004 Verdensreligionerne
10 ECTS-point

Kurset giver en grundlæggende indføring i fem store verdensreligioner. De forskellige verdensreligioner; jødedommen, islam, hinduismen, buddhismen og kinesisk religion studeres ud fra et historisk perspektiv og ud fra deres forskellige tros- og adfærdsformer. Der bliver også givet en grundlæggende indføring i religionsteorier, ligesom religionernes rolle og funktion i det moderne samfund vil blive diskuteret.

 

Bibelfag

Forår 2017
RLE1007 Bibelfag 
10 ECTS-point

Kurset giver en grundlæggende introduktion til eksegetisk metode. Udvalgte tekster vil blive tolket ud af deres historiske sammenhænge, med særlig vægt på at illustrere teksternes litterære og teologiske karakter. Der vil også blive givet en grundlæggende introduktion til de vigtigste GT-teologiske temaer såsom: skabelse, udvælgelse, pagt, dom, genoprettelse, Zion og teodice. I den forbindelse vil der også blive givet en introduktion til, hvordan disse emner danner grundlag for NTs missionstanke. Med udgangspunkt i Apostlenes Gerninger og Galaterbrevet vil der blive givet en grundlæggende introduktion til nogle centrale temaer: apostolat, evangelium, forholdet mellem jøder og hedninger, retfærdiggørelse ved tro, loven og det kristne liv i lyset af Paulus’ missionsvirksomhed.

 

Homiletik og kirkelige handlinger

Forår 2017
TM1503 Homiletik og kirkelige handlinger
5 ECTS-point

Faget giver en grundlæggende indføring i, hvad kristen forkyndelse og formidling er i et luthersk og nutidigt perspektiv. I undervisningen drøftes den indholdsmæssige profil på forkyndelse og formidling i forhold til de forskelligartede bibelske tekster, den (post)moderne tilhører, den gudstjenestelige ramme og de øvrige kontekster, hvor kristen forkyndelse og formidling finder sted. Der reflekteres over forkynderens og formidlerens egen rolle og særlige styrke og svagheder. Der arbejdes med forskellige typer tekster, varierede forkyndelsesformer og kommunikative udfordringer, som skiftende målgrupper stiller forkynderen overfor. Faget er også praktisk vinklet, så de studerende selv tilrettelægger, fremfører og evaluerer en prædiken til en defineret gruppe.

 

Missionsteologi

Forår 2017
TM2008 Missionsteologi 
10 ECTS-point

Kurset vil give en introduktion til det bibelske – og teologiske grundlag for kirkens missionsopgave. Fra et helbibelsk perspektiv redegøres der for den bibelske kontekst og ramme, som missionsopgaven udspringer fra. Udfordringerne for den tidlige kirkes missionsaktivitet belyses og forholdet mellem jøder og hedninger i kirkens missionsopgave diskuteres. Kurset giver også en introduktion til missionstankens begrundelse i teologihistorien og en systematisk-teologisk begrundelse for mission på baggrund af læren om Den treenige Gud, kirkeforståelsen og forholdet mellem kristendom og andre religioner. Ud fra den systematisk-teologiske begrundelse vil der især blive drøftet, hvordan den kristne missionsopgave kan udfolde sig i vor tid i lyset af den økumeniske og sociale kontekst.

 

Udvalgte tekster fra GT

Forår 2017
TM2010 Udvalgte tekster fra GT
10 ECTS-point

Kurset er et detaileksegetisk emne, der har til formål at give en introduktion til centrale tekster og teologiske nøglepunkter i 2 Mosebog, 1 Kong, Esajas, Salmerne, Jobs bog og Ordsprogene. De angivne pensumtekster vil blive genstand for en detaileksegetisk undersøgelse med vægt på deres historiske, litterære og tematiske / teologiske aspekter. Detaileksegesen vil blive baseret på den hebraiske tekst. Der vil også blive brugt tid på indledningsspørgsmål, tekstens virknings- og forskningshistorie og på hermeneutiske overvejelser i relation til bestræbelserne på at relatere tekster til nutidige problemstillinger og den aktuelle samfundsdebat.

Markusevangeliet og 1. Peters brev

Forår 2017
TM2502 Markusevangeliet og 1. Peters brev
10 ECTS-point

Kurset præsenterer forskellige videnskabelige metoder med relevans for studiet af Markusevangeliet og 1. Peters brev. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og fortolkes i lyset af deres historiske kontekst. Der lægges særlig vægt på teksternes strukturelle -, litterære – og teologiske karakter.

Der gives en introduktion til centrale teologiske temaer fra Markusevangeliet såsom kristologi, messiashemmeligheden, Guds rige, underne, discipelskab, Jesu lidelse, død og opstandelse, og eskatologi. Der gives endvidere introduktion til centrale teologiske temaer fra 1. Peters brev såsom frelse og håb, kristologi, dåben, lidelsen, brugen og betydningen af GT i 1. Peter, samt forholdet til omverdenen.