Skip menu and go to contentReturn to homepageGo to our accessibility guide

Diplomkursus om Luther og reformationen

Brug efteråret på at grave dybere i Luthers teologi og den reformation, der bragte evangeliet tilbage i centrum.

Diplomkursus om Luther og reformationen

DBI udbyder i efteråret 2017 et samlet diplomkursus med fem aftenforelæsninger samt én temadag om centrale spørgsmål om reformationen og Luthers teologi – og hvad det betyder for os i dag. Aftenforelæsningerne begynder kl. 19.30 og består af to forelæsninger afbrudt af en kaffepause. Deltagelse i mindst 75 % af kurset udløser et diplom.

Diplomkurset koster 2000 kr. og kræver tilmelding. Se nederst. Det er dog muligt at deltage i enkeltforelæsninger a 350 kr. pr. forelæsning.

Forelæsninger

11. SEPTEMBER 19:30
Hvad var det egentlig Luthers reformation gav kirken?
Børge Haahr Andersen, rektor
Luther var reformator, bibeloversætter, salmedigter, samfundsomvælter, prædikant og professor i Det Gamle Testamente. Hvad var det særlige og det egentlige, som Luther kom med og som skabte den lutherske kirke? Dobbeltforedraget introducerer i Luthers person, livsløb og teologi og forsøger at indkredse det ”særlige” ved Luther.

25. SEPTEMBER 19:30
Luther om natur, skabelse og nyskabelse — for verden og for os selv
V. Jakob Valdemar Olsen, ph.d. og lektor i religionsfilosofi
Luther ser naturen og hele verden som skabt af Gud. Vi selv og alt omkring os har hvert øjeblik ånde og eksistens, fordi Gud aktivt giver det. For Luther har dette betydning for den tillid, vi kan leve i verden med, og for det ansvar vi har overfor naturen og alt omkring os. Samtidig har vi også selv brug for nyskabelse, tilgivelse, retfærdiggørelse, nyt liv. Begge dele er helt centrale i Luthers forståelse af os mennesker og verden.

9. OKTOBER 19:30
Luther om helliggørelse – set med danske øjne

V. Carsten Elmelund Petersen, ph.d. og lektor i systematisk teologi
Luther genopdagede den bibelske opfattelse af retfærdiggørelse af tro. Men Luther talte også om helliggørelse. I luthersk tradition har man ofte undladt at tale om helliggørelsen af frygt for at forurene læren om retfærdiggørelse af tro. Dobbeltforedraget vil se på to danske efterkrigsteologer, som har trukket Luthers helliggørelseslære frem, Lerfeldt og Horstmann. Vi vil se på, at uden helliggørelsen er der ifølge Luther slet ikke tale om kristen tro.

31. OKTOBER – REFORMATIONSDAG

16:00-16:45 Luther som prædikant
V. Børge Haahr Andersen, cand.theol. og rektor
Luther var fra 1507 indviet som katolsk præst og forrettede dagligt messeofferet for levende og døde, sådan som det var katolsk skik. Det blev han ved med til 1521, hvor han blev klar over, at det ikke kunne forenes med hans reformatoriske opdagelse. I stedet satte han prædiketjenesten i centrum for den evangeliske gudstjeneste og prædikede i lange perioder 2-4 gange ugentlig i Wittenberg kirke eller om fredagen for sin ret omfattende husstand. 2300 prædikener er overleveret af Luther. De fleste er studenters optegnelser og kun få er Luthers egne nedskrevne prædikener. Hvad kendetegnede Luther som prædikant, og hvordan kan han inspirere 500 år efter?

17:00-17:45 Den globale Luther
Finn Aa. Rønne, dr.theol. og lektor
Hvilket forhold har Luther og den lutherske kirke haft til verdensmission? Hvilken betydning har det, at lutherdommen stammer fra bestemte områder i Europa? Har den lutherske kirke noget særligt at bidrage med i andre dele af verden? Hvordan er den lutherske kirke kommet til at se ud, når den er blevet omplantet til lande uden for Europa? Kan vi lære noget af lutherske kristne i andre dele af verden?

17:45-18:30   Aftensmad

18:30-19:30   Munken og nonnen
Per Munch, cand.theol. og sognepræst
Munken Martin Luther giftede sig i 1525 med nonnen Katharina von Bora. Katharina stod bag sin mand, men hun stod også ved siden af ham. Vi skal høre om Katharina, som voksede op i et kloster, men flygtede derfra og siden blev gift med Martin Luther, som stod midt i kirkens reformation.

Katharina holdt sammen på familien, og som hustru og mor har hun haft en ualmindelig stærk indflydelse på sin mand, storfamilien og dermed også på reformationen. I Ordsprogenes Bog kap. 31 møder vi en hyldest til den dygtige kvinde. Kan præstekonen Katharina lære os noget om ægteskab, sammenhold og kamp for evangeliet?


6. NOVEMBER 19:30

Luther om syn på øvrigheden i samfundet – dengang og i dag
V. Carsten Elmelund Petersen, ph.d. og lektor i systematisk teologi
Luther gjorde op med sammenfiltringen af statsmagt og kirkemagt i sin samtid. Det viser hans toregimentelære. Vi skal se på Luthers syn på statsmagt og biskopper som det så ud i 1500-tallets Tyskland. Men vi vil også se på, hvordan en opdateret toregimentetænkning kan se ud i et nutidigt samfund, der er meget anderledes end på Luthers tid. Et bud kunne være: Giv statsministeren, hvad han har fortjent, og giv Kristus, hvad han har fortjent!

20. NOVEMBER 19:30

Luther om fornuft, filosofi og menneskelig natur
V.  Jakob Valdemar Olsen, ph.d. og lektor i religionsfilosofi
Fordi vi er skabt af Gud, har vi evner og muligheder, som er gode og gudgivne. På den baggrund kan Luther sige, at der er noget guddommeligt over fornuften, og han tilskynder os til at bruge vores fornuft. Men samtidig er vi også præget af synd, afstand og mistillid til Gud, og det præger alt i vores liv – også vores fornuft og tænkning. Det er grunden til, at Luther samtidig kan advare mod filosofi og menneskelig forstand. Disse to aspekter i Luthers syn på mennesket vil blive beskrevet og diskuteret.

Pris og tilmelding

Diplomkurset koster 2000 kr. for fem aftenforelæsninger og én temadag. Asger Højlunds bog Urimeligt godt nyt samt kaffe/te og aftensmad på temadagen indgår i prisen. Tilmelding og betaling kan ske nedenfor.

  • Enkelt forelæsning: 350 kr. (betales på stedet)
  • Reformationsdag: 250 kr. (betales her)
  • Gratis for studerende.

Krav

Sideløbende med kurset læses én af følgende bøger: Martin Luthers teologi af Carl Fr. Wisløff eller Urimeligt godt nyt af Asger Højlund. Deltagelse i mindst 75 % af kurset udløser et diplombevis.

Hvem

Diplomkurset er målrettet præster, forkyndere, ledere i kirkeligt arbejde samt alle læsende lægfolk.

Hvor

Dansk Bibel-Institut, Leifsgade 33, 6, 2300 København S
T: 3313 5500
E: dbi@dbi.edu
W: http://dbi.edu

Details

Booking